Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:

     godz. 15.30 - 16.30

     oraz dodatkowo

poniedziałek i piątek:

     godz. 18.00 - 19.00

http://cmentarz-gorzow.pl/wp-content/uploads/a8.jpg

Aneks nr 4 do regulaminu

cmentarza parafialnego Marynarki Wojennej RP

z dnia 31 stycznia 2023 roku

   Po uzgodnieniu z Parafialną Radą Ekonomiczną oraz w nawiązaniu do zmiany cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gdyni z dniem 1 lutego 2023 roku przestają obowiązywać stawki opłaty cmentarnej wyszczególnione w punkcie 1) „Aneksu nr 3 do regulaminu cmentarza parafialnego Marynarki Wojennej RP z dnia 31 grudnia 2021 roku”, a wchodzą w życie poniższe postanowienia oraz związane z nimi opłaty:

1. Ustala się następujące wysokości opłaty 20-letniej za miejsca grzebalne:

* grób ziemny - szerokość jednej trumny

1100 zł

* grób ziemny dziecięcy

  600 zł

* grób murowany pojedynczy - szerokość jednej trumny

1400 zł

* grób murowany podwójny - szerokość dwóch trumien

2300 zł

* grób urnowy

  950 zł

* nisza urnowa w ścianie kolumbarium

   / opłata nie uwzględnia kosztów niszy w kolumbarium /

  700 zł

2. Opłata za prolongatę na dalszy okres po upływie 20 lat wynosi 100 % aktualnie obowiązującej opłaty za dane miejsce grzebalne.

3. W przypadku miejsc zarezerwowanych murowanych, z zastrzeżeniem punktu 4), opłata 20-letnia za miejsce grzebalne stanowi 150 % opłaty właściwej za dane miejsce wymienione w punkcie 1).

4. Opłata 20-letnia za miejsca przyznane na cmentarzu MW przed 1 września 2011 roku, która nie została dotychczas wniesiona, będzie po 1 lutego 2023 roku pobierana według opłaty wskazanej w niniejszym Aneksie z dnia 31 stycznia 2023 roku w punkcie 1) i 2).

5. Obowiązującą opłatę funeralną za czynności administracyjne cmentarza związane z ekshumacją ustala się w wysokości 450 zł.

6. Obowiązującą opłatę administracyjną za użyczenie kaplicy cmentarnej na niekatolickie lub świeckie ceremonie pogrzebowe ustala się w wysokości 350 zł.

7. Wprowadza się opłatę administracyjną w wysokości 50 zł związaną z użyczeniem kaplicy cmentarnej w celu okazania zwłok.

8. Potwierdza się decyzję Dziekana Dekanatu MW, ks. kmdr Bogdana Wrony, wprowadzającą w dniu 1 kwietnia 2015 r. opłatę administracyjną za kolejny pochówek w już istniejącym grobie w wysokości iloczynu opłaty rocznej i ilości lat upływających od daty ostatniego pochówku, licząc od daty wejścia w życie Aneksu nr 1 do regulaminu Cmentarza Marynarki Wojennej RP, tj. od 1 września 2011 roku. Wspomniana opłata dotyczy również miejsc rezerwowanych.

                  

W imieniu Parafialnej Rady Ekonomicznej

DZIEKAN DEKANATU MW RP

ks. kmdr Zbigniew Rećko

http://www.lipiny.karmelici.pl/wp-content/uploads/2016/02/kondolencje.png

Aneks nr 3 do regulaminu

cmentarza parafialnego Marynarki Wojennej RP

z dnia 31 grudnia 2021 roku

   Po uzgodnieniu z Parafialną Radą Ekonomiczną z dniem 1 stycznia 2022 roku przestają obowiązywać stawki opłaty cmentarnej wyszczególnione w punkcie 1) „Aneksu nr 2 do regulaminu cmentarza parafialnego Marynarki Wojennej RP z dnia 10 marca 2017 roku”, a wchodzą w życie poniższe postanowienia oraz związane z nimi opłaty:

1. Ustala się następujące wysokości opłaty 20-letniej za miejsca grzebalne:

* grób ziemny - szerokość jednej trumny

1000 zł

* grób ziemny dziecięcy

  600 zł

* grób murowany pojedynczy - szerokość jednej trumny

1300 zł

* grób murowany podwójny - szerokość dwóch trumien

2100 zł

* grób urnowy

  850 zł

* nisza urnowa w ścianie kolumbarium

   opłata nie uwzględnia kosztów niszy w kolumbarium /

  700 zł

2. Opłata za prolongatę na dalszy okres po upływie 20 lat wynosi 100 % aktualnie obowiązującej opłaty za dane miejsce grzebalne.

3. W przypadku miejsc zarezerwowanych murowanych, z zastrzeżeniem punktu 4), opłata 20-letnia za miejsce grzebalne stanowi 150 % opłaty właściwej za dane miejsce wymienione w punkcie 1).

4. Opłata 20-letnia za miejsca przyznane na cmentarzu MW przed 1 września 2011 roku, która nie została dotychczas wniesiona, będzie po 1 stycznia 2022 roku pobierana według opłaty wskazanej w niniejszym Aneksie z dnia 31 grudnia 2021 roku w punkcie 1) i 2).

5. Obowiązującą opłatę funeralną za czynności administracyjne cmentarza związane z ekshumacją ustala się w wysokości 300 zł.

6. Obowiązującą opłatę administracyjną za użyczenie kaplicy cmentarnej na niekatolickie lub świeckie ceremonie pogrzebowe ustala się w wysokości 300 zł.

7. Potwierdza się decyzję Dziekana Dekanatu MW, ks. kmdr Bogdana Wrony, wprowadzającą w dniu 1 kwietnia 2015 r. opłatę administracyjną za kolejny pochówek w już istniejącym grobie w wysokości iloczynu opłaty rocznej i ilości lat upływających od daty ostatniego pochówku, licząc od daty wejścia w życie Aneksu nr 1 do regulaminu Cmentarza Marynarki Wojennej RP, tj. od 1 września 2011 roku. Wspomniana opłata dotyczy również miejsc rezerwowanych.

                  

W imieniu Parafialnej Rady Ekonomicznej

DZIEKAN DEKANATU MW RP

ks. kmdr Zbigniew Rećko

http://www.lipiny.karmelici.pl/wp-content/uploads/2016/02/kondolencje.png

Aneks nr 2 do regulaminu

cmentarza parafialnego Marynarki Wojennej RP

z dnia 10 marca 2017 roku

   Po uzgodnieniu z Parafialną Radą Ekonomiczną z dniem 1 lipca 2017 roku przestają obowiązywać stawki opłaty cmentarnej wyszczególnione w punkcie 2) ust. d) „Aneksu do regulaminu cmentarza parafialnego Marynarki Wojennej RP z dnia 1 września 2011 roku”, a wchodzą w życie poniższe postanowienia oraz związane z nimi opłaty:

1. Ustala się następujące wysokości opłaty 20-letniej za miejsca grzebalne:

* grób ziemny - szerokość jednej trumny   

  900 zł

* grób ziemny dziecięcy

  500 zł

* grób murowany pojedynczy - szerokość jednej trumny

1200 zł

* grób murowany podwójny - szerokość dwóch trumien     

1800 zł

* grób urnowy    

  600 zł

* nisza urnowa w ścianie kolumbarium   

   / opłata nie uwzględnia kosztów niszy w kolumbarium /

  500 zł

2. W przypadku miejsc zarezerwowanych murowanych, z zastrzeżeniem punktu 3), opłata 20-letnia za miejsce grzebalne stanowi 150 % opłaty właściwej za dane miejsce wymienione w punkcie 1).

3. Opłata 20-letnia za miejsca przyznane na cmentarzu MW przed 1 września 2011 roku, która nie zostanie wniesiona według dotychczas obowiązujących stawek do dnia 1 lipca 2017 roku, będzie po tym terminie pobierana z wysokością opłaty wskazanej w niniejszym Aneksie z dnia 10 marca 2017 roku w punkcie 1) i 2).

4. Ustala się opłatę funeralną w wysokości 250 zł za czynności administracyjne cmentarza związane z ekshumacją.

5. Ustala się opłatę administracyjną w wysokości 250 zł za użyczenie kaplicy cmentarnej na niekatolickie lub świeckie ceremonie pogrzebowe.

6. Potwierdza się decyzję Dziekana Dekanatu MW, ks. kmdr Bogdana Wrony, wprowadzającą w dniu 1 kwietnia 2015 r. opłatę administracyjną za kolejny pochówek w już istniejącym grobie w wysokości iloczynu opłaty rocznej i ilości lat upływających od daty ostatniego pochówku, licząc od daty wejścia w życie aneksu do regulaminu Cmentarza Marynarki Wojennej RP, tj. od 1 września 2011 roku. Wspomniana opłata dotyczy również miejsc rezerwowanych.

                  

W imieniu Parafialnej Rady Ekonomicznej

DZIEKAN DEKANATU MW RP

ks. kmdr Zbigniew Rećko

http://www.lipiny.karmelici.pl/wp-content/uploads/2016/02/kondolencje.png

Aneks nr 1 do regulaminu

cmentarza parafialnego Marynarki Wojennej RP

z dnia 1 września 2011 roku

Cmentarz położony przy ul. Ks. Muchowskiego w Gdyni Oksywiu

jest własnością Parafii Wojskowej pw. MB Częstochowskiej

w Gdyni Oksywiu

( REGON 191526834 ) ( NR. K.W. 00039121/4 )

Ponieważ parafia wojskowa posługuje dla Marynarki Wojennej RP, cmentarz zwyczajowo nazywamy Cmentarzem MW

1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu, a bezpośrednio w jego imieniu :

* Grzegorz Raszke - tel. (58) 625 15 55 - muruje groby i wydaje faktury za wykonane prace budowlane i inne.

* Pani Elżbieta Ostasz  -  tel. 516 068 585 - Pobiera opłaty, tzw. pokładne, w kancelarii parafialnej.

2. Po uzgodnieniu z Parafialną Radą Ekonomiczną ustala się co następuje:

a) Za posiadanie grobu na cmentarzu parafia pobiera opłatę tzw. pokładne.

b) Opłatę wnoszą wszyscy opiekunowie / właściciele / grobów istniejących na cmentarzu przed datą wejścia w życie Aneksu Opłata wnoszona jest od dnia wejścia w życie Aneksu.

c) Opłatę wnoszą zamawiający pogrzeb, a chcący pochować bliskiego w grobie na cmentarzu , lub dokonujący rezerwacji grobu - za 20 lat „z góry".

d) Wysokość opłaty zależy od rodzaju grobu:

* grób ziemny - szerokość jednej trumny   

  800 zł

* grób murowany pojedynczy - szerokość jednej trumny

  800 zł

* grób murowany podwójny - szerokość dwóch trumien     

1600 zł

* grób urnowy lub dziecięcy murowany  

  400 zł

* nisza urnowa w ścianie kolumbarium   

  400 zł

e) Powyższa kwota „pokładne" na 20 lat pokrywa: opłaty za koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, opłaty za wodę, za energię elektryczną, ubezpieczenie cmentarza, inwestycje cmentarne i parafialne oraz wynagrodzenie pracowników cmentarnych.

f) Opiekun grobu za postawienie nagrobka według uzgodnionego projektu z administratorem cmentarza wnosi opłatę w wysokości 10 % wartości nagrobka.

g) Wykonujący nagrobek lub inne elementy może je wykonywać tylko za pisemną zgodą proboszcza. 

h) Opłata za prolongatę na dalszy okres po upływie 20 lat wynosi 100 % pierwszej opłaty .

3. Grób nie może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeżeli przed upływem tego okresu nie zostaną wniesione opłaty za następne 20 lat, Administrator cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.

4. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić jeżeli jakakolwiek osoba zgłosiła zastrzeżenie przeciw temu i uiści przewidzianą opłatę. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.

5. Na cmentarzu należy ściśle przestrzegać ustalonej wysokości posadzonych przez siebie drzewek lub krzewów / do 140 cm /. Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkowało usunięciem drzew przez Administratora  na koszt opiekuna / właściciela / grobu.

6. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie czynności lub prace prowadzone na cmentarzu, np.:

- pogrzeb,

- ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,

- budowę nowego pomnika,

- remont pomnika, np. naprawa bądź wymiana płyty lub tablicy,

- budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.

Obiekty okołogrobowe budowane bez zgody mogą być rozbierane.

7. Zabrania się:

- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,

- wprowadzania zwierząt,

- zanieczyszczania cmentarza,

- samowolnego usuwania drzew i krzewów,

- wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.

8. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

9. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

10. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

11. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

12. Każda firma budowlana lub kamieniarska wykonująca prace na cmentarzu musi posiadać na nie, pisemną zgodę proboszcza. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

13. Administrator cmentarza nie odpowiada za nie uzgodnione z nim prace, za zniszczenia , dewastacje , samowolne przeróbki itp.

14. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

W imieniu Parafialnej Rady Ekonomicznej

DZIEKAN DEKANATU MW RP

ks. prałat kmdr Bogusław WRONA

http://www.lipiny.karmelici.pl/wp-content/uploads/2016/02/kondolencje.png

 DOWÓDCA  GARNIZONU  GDYNIA

Kontradmirał Roman KRZYŻELEWSKI

          Dnia 18 marca 1999 roku

 

REGULAMIN CMENTARZA

MARYNARKI WOJENNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

GDYNIA - OKSYWIE

1. Cmentarz założony został w 1938 r. przez ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia i rozkazem Ministra Spraw Wojskowych zaliczony w poczet cmentarzy garnizonowych.

2. Na cmentarzu znajduje się element historyczny - szczątki mauzoleum generała Orlicz-Dreszera i marynarzy.

3. Cmentarz Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w swojej istotnej części jest cmentarzem grzebalnym.

4. Na cmentarzu Marynarki Wojennej mogą być pochowani:

a) kadra i marynarze w czynnej służbie wojskowej MW,

b) inni żołnierze z jednostek wojskowych stacjonujących w garnizonie Gdynia,

c) emeryci i renciści wojskowi z MW, 

d) kombatanci MW,

e) członkowie rodzin / żona, mąż, dzieci i rodzice / we wspólnym grobie z żołnierzem zawodowym, emerytem, lub kombatantem wymienionym w podpunktach od a) do d),

f) żołnierze, emeryci, renciści, kombatanci innych RSZ oraz osoby cywilne, zasłużone dla Marynarki Wojennej / zgodę wydaje dowódca Garnizonu /.

5. Na cmentarzu Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej nie można dokonywać rezerwacji grobów ziemnych.

6. Na cmentarzu Marynarki Wojennej osoba uprawniona może dokonywać rezerwacji / zakupu / grobów murowanych.

7. Zarządcą cmentarza jest Grzegorz Raszke "Murarstwo i kopanie grobów" Gdynia ul. Płk. Dąbka 26 A, tel. (58) 625 15 55, działający pod patronatem Dekanatu Marynarki Wojennej.

8. Zarządca cmentarza Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w celu finansowania utrzymania cmentarza pobiera opłaty. Zasady odpłatności reguluje Załącznik Nr 1 ( stawka zerowa za "pokładne" obowiązująca od dnia wejście w życie niniejszego regulaminu do dnia jej odwołania stosownym aneksem ).

9. Zarządca obowiązany jest do utrzymania porządku na cmentarzu.

10. Miejsca w alei zasłużonych utworzonej na cmentarzu Marynarki Wojennej przysługują oficerom w stopniach admirałów / generałów / lub tym żołnierzom, którzy położyli wybitne zasługi na polu walki podczas wojen albo nadzwyczajnych stanach, bądź ponieśli śmierć ratując życie ludzkie. Decyzja w tych sprawach, z wyjątkiem spraw dotyczących admirałów / generałów / podejmują dowódca garnizonu Gdynia w porozumieniu z  Dziekanem Dekanatu Marynarki Wojennej RP.

11. Regulamin został uzgodniony z Biskupem Polowym Wojska Polskiego gen. dywizji Leszkiem Sławojem Głódziem i Dowódcą Marynarki Wojennej RP admirałem Ryszardem Łukasikiem.

12. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1999 roku.


Regulamin Cmentarza Marynarki Wojennej po naniesieniu uwag:

Dowódcy Marynarki Wojennej RP - adm. Ryszarda Łukasika z dnia 18.02.1999 r.

Dowódcy Garnizonu Gdynia - kadm. Romana Krzyżelewskiego z dnia 19.02.1999 r.

Szefa Wydziału Prawnego DMW: kmdr por. Janusza Rozmusa z dnia 29.01.1999 r.

Dzisiaj jest

sobota,
13 kwietnia 2024

(104. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Marcina I, papieża i męcz.

Msze Święte

poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

niedziela:

     godz.   9.30, 11.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
21319