http://cmentarz-gorzow.pl/wp-content/uploads/a8.jpg

Aneks do regulaminu

cmentarza parafialnego Marynarki Wojennej RP

z dnia 10 marca 2017 roku

   Po uzgodnieniu z Parafialną Radą Ekonomiczną z dniem 1 lipca 2017 roku przestają obowiązywać stawki opłaty cmentarnej wyszczególnione w punkcie 2) ust. d) „Aneksu do regulaminu cmentarza parafialnego Marynarki Wojennej RP z dnia 1 września 2011 roku”, a wchodzą w życie poniższe postanowienia oraz związane z nimi opłaty:

1. Ustala się następujące wysokości opłaty 20-letniej za miejsca grzebalne:

* grób ziemny - szerokość jednej trumny   

  900 zł

* grób ziemny dziecięcy

  500 zł

* grób murowany pojedynczy - szerokość jednej trumny

1200 zł

* grób murowany podwójny - szerokość dwóch trumien     

1800 zł

* grób urnowy    

  600 zł

* nisza urnowa w ścianie kolumbarium   

   / opłata nie uwzględnia kosztów niszy w kolumbarium /

  500 zł

2. W przypadku miejsc zarezerwowanych murowanych, z zastrzeżeniem punktu 3), opłata 20-letnia za miejsce grzebalne stanowi 150 % opłaty właściwej za dane miejsce wymienione w punkcie 1).

3. Opłata 20-letnia za miejsca przyznane na cmentarzu MW przed 10 marca 2017 roku, która nie zostanie wniesiona według dotychczas obowiązujących stawek do dnia 1 lipca 2017 roku, będzie po tym terminie pobierana z wysokością opłaty wskazanej w niniejszym Aneksie z dnia 10 marca 2017 roku w punkcie 1) i 2).

4. Ustala się opłatę funeralną w wysokości 250 zł za czynności administracyjne cmentarza związane z ekshumacją.

5. Ustala się opłatę administracyjną w wysokości 200 zł za użyczenie kaplicy cmentarnej na niekatolickie lub świeckie ceremonie pogrzebowe.

6. Potwierdza się decyzję Dziekana Dekanatu MW, ks. kmdr Bogdana Wrony, wprowadzającą w dniu 1 kwietnia 2015 r. opłatę administracyjną za kolejny pochówek w już istniejącym grobie w wysokości iloczynu opłaty rocznej i ilości lat upływających od daty ostatniego pochówku, licząc od daty wejścia w życie aneksu do regulaminu Cmentarza Marynarki Wojennej RP, tj. od 1 września 2011 roku. Wspomniana opłata dotyczy również miejsc rezerwowanych.

                  

W imieniu Parafialnej Rady Ekonomicznej

DZIEKAN DEKANATU MW RP

ks. kmdr Zbigniew Rećko

http://www.lipiny.karmelici.pl/wp-content/uploads/2016/02/kondolencje.png

Aneks do regulaminu

cmentarza parafialnego Marynarki Wojennej RP

z dnia 1 września 2011 roku

Cmentarz położony przy ul. Ks. Muchowskiego w Gdyni Oksywiu

jest własnością Parafii Wojskowej pw. MB Częstochowskiej

w Gdyni Oksywiu

( REGON 191526834 ) ( NR. K.W. 00039121/4 )

Ponieważ parafia wojskowa posługuje dla Marynarki Wojennej RP, cmentarz zwyczajowo nazywamy Cmentarzem MW

1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu, a bezpośrednio w jego imieniu :

* Grzegorz Raszke - tel. (58) 625 15 55 - muruje groby i wydaje faktury za wykonane prace budowlane i inne.

* Pani Elżbieta Ostasz  -  tel. 516 068 585 - Pobiera opłaty, tzw. pokładne, w kancelarii parafialnej.

2. Po uzgodnieniu z Parafialną Radą Ekonomiczną ustala się co następuje:

a) Za posiadanie grobu na cmentarzu parafia pobiera opłatę tzw. pokładne.

b) Opłatę wnoszą wszyscy opiekunowie / właściciele / grobów istniejących na cmentarzu przed datą wejścia w życie Aneksu Opłata wnoszona jest od dnia wejścia w życie Aneksu.

c) Opłatę wnoszą zamawiający pogrzeb, a chcący pochować bliskiego w grobie na cmentarzu , lub dokonujący rezerwacji grobu - za 20 lat „z góry".

d) Wysokość opłaty zależy od rodzaju grobu:

* grób ziemny - szerokość jednej trumny   

  800 zł

* grób murowany pojedynczy - szerokość jednej trumny

  800 zł

* grób murowany podwójny - szerokość dwóch trumien     

1600 zł

* grób urnowy lub dziecięcy murowany  

  400 zł

* nisza urnowa w ścianie kolumbarium   

  400 zł

e) Powyższa kwota „pokładne" na 20 lat pokrywa: opłaty za koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, opłaty za wodę, za energię elektryczną, ubezpieczenie cmentarza, inwestycje cmentarne i parafialne oraz wynagrodzenie pracowników cmentarnych.

f) Opiekun grobu za postawienie nagrobka według uzgodnionego projektu z administratorem cmentarza wnosi opłatę w wysokości 10 % wartości nagrobka.

g) Wykonujący nagrobek lub inne elementy może je wykonywać tylko za pisemną zgodą proboszcza. 

h) Opłata za prolongatę na dalszy okres po upływie 20 lat wynosi 100 % pierwszej opłaty .

3. Grób nie może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeżeli przed upływem tego okresu nie zostaną wniesione opłaty za następne 20 lat, Administrator cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.

4. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić jeżeli jakakolwiek osoba zgłosiła zastrzeżenie przeciw temu i uiści przewidzianą opłatę. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.

5. Na cmentarzu należy ściśle przestrzegać ustalonej wysokości posadzonych przez siebie drzewek lub krzewów / do 140 cm /. Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkowało usunięciem drzew przez Administratora  na koszt opiekuna / właściciela / grobu.

6. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie czynności lub prace prowadzone na cmentarzu, np.:

- pogrzeb,

- ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,

- budowę nowego pomnika,

- remont pomnika, np. naprawa bądź wymiana płyty lub tablicy,

- budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.

Obiekty okołogrobowe budowane bez zgody mogą być rozbierane.

7. Zabrania się:

- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,

- wprowadzania zwierząt,

- zanieczyszczania cmentarza,

- samowolnego usuwania drzew i krzewów,

- wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.

8. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

9. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

10. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

11. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

12. Każda firma budowlana lub kamieniarska wykonująca prace na cmentarzu musi posiadać na nie, pisemną zgodę proboszcza. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

13. Administrator cmentarza nie odpowiada za nie uzgodnione z nim prace, za zniszczenia , dewastacje , samowolne przeróbki itp.

14. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

W imieniu Parafialnej Rady Ekonomicznej

DZIEKAN DEKANATU MW RP

ks. prałat kmdr Bogusław WRONA

http://www.lipiny.karmelici.pl/wp-content/uploads/2016/02/kondolencje.png

 DOWÓDCA  GARNIZONU  GDYNIA

Kontradmirał Roman KRZYŻELEWSKI

          Dnia 18 marca 1999 roku

 

REGULAMIN CMENTARZA

MARYNARKI WOJENNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

GDYNIA - OKSYWIE

1. Cmentarz założony został w 1938 r. przez ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia i rozkazem Ministra Spraw Wojskowych zaliczony w poczet cmentarzy garnizonowych.

2. Na cmentarzu znajduje się element historyczny - szczątki mauzoleum generała Orlicz-Dreszera i marynarzy.

3. Cmentarz Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w swojej istotnej części jest cmentarzem grzebalnym.

4. Na cmentarzu Marynarki Wojennej mogą być pochowani:

a) kadra i marynarze w czynnej służbie wojskowej MW,

b) inni żołnierze z jednostek wojskowych stacjonujących w garnizonie Gdynia,

c) emeryci i renciści wojskowi z MW, 

d) kombatanci MW,

e) członkowie rodzin / żona, mąż, dzieci i rodzice / we wspólnym grobie z żołnierzem zawodowym, emerytem, lub kombatantem wymienionym w podpunktach od a) do d),

f) żołnierze, emeryci, renciści, kombatanci innych RSZ oraz osoby cywilne, zasłużone dla Marynarki Wojennej / zgodę wydaje dowódca Garnizonu /.

5. Na cmentarzu Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej nie można dokonywać rezerwacji grobów ziemnych.

6. Na cmentarzu Marynarki Wojennej osoba uprawniona może dokonywać rezerwacji / zakupu / grobów murowanych.

7. Zarządcą cmentarza jest Grzegorz Raszke "Murarstwo i kopanie grobów" Gdynia ul. Płk. Dąbka 26 A, tel. (58) 625 15 55, działający pod patronatem Dekanatu Marynarki Wojennej.

8. Zarządca cmentarza Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w celu finansowania utrzymania cmentarza pobiera opłaty. Zasady odpłatności reguluje Załącznik Nr 1 ( stawka zerowa za "pokładne" obowiązująca od dnia wejście w życie niniejszego regulaminu do dnia jej odwołania stosownym aneksem ).

9. Zarządca obowiązany jest do utrzymania porządku na cmentarzu.

10. Miejsca w alei zasłużonych utworzonej na cmentarzu Marynarki Wojennej przysługują oficerom w stopniach admirałów / generałów / lub tym żołnierzom, którzy położyli wybitne zasługi na polu walki podczas wojen albo nadzwyczajnych stanach, bądź ponieśli śmierć ratując życie ludzkie. Decyzja w tych sprawach, z wyjątkiem spraw dotyczących admirałów / generałów / podejmują dowódca garnizonu Gdynia w porozumieniu z  Dziekanem Dekanatu Marynarki Wojennej RP.

11. Regulamin został uzgodniony z Biskupem Polowym Wojska Polskiego gen. dywizji Leszkiem Sławojem Głódziem i Dowódcą Marynarki Wojennej RP admirałem Ryszardem Łukasikiem.

12. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1999 roku.

   Uwaga !

W przypadku gdy pogrzeb będzie na cmentarzu Marynarki Wojennej lub na innym cmentarzu, ale z udziałem księdza kapelana, w pierwszej kolejności należy nawiązać kontakt z Dziekanem Dekanatu Marynarki Wojennej: tel. 261 262 584, 261 266 674, 261 263 079.

 

Regulamin Cmentarza Marynarki Wojennej po naniesieniu uwag:

Dowódcy Marynarki Wojennej RP - adm. Ryszarda Łukasika z dnia 18.02.1999 r.

Dowódcy Garnizonu Gdynia - kadm. Romana Krzyżelewskiego z dnia 19.02.1999 r.

Szefa Wydziału Prawnego DMW: kmdr por. Janusza Rozmusa z dnia 29.01.1999 r.

Zegar
Dzisiaj jest

poniedziałek,
01 czerwca 2020

(153. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, IX Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła

Msze Święte do 30 VI 2020

Poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

Niedziela:

     godz.  9.30, 11.00, 12.30,

               18.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
1715